Vedtægter

Her kan du se vedtægterne for Vejle Grundejerforening:

§1 Foreningens formål er at varetage grundejernes tarv i almindelighed.

I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave
a. at følge tilblivelsen og administrationen af de love, som berører grundejernes interesser, særlig skattelovgivningen, bygningslovgivningen, huslejelovgivningen, tilskudsreglerne
mv. samt sundheds- miljø- og politiforskrifter, og at søge udvirket, at der ved tilblivelsen og administrationen af disse love tages tilbørligt hensyn til grundejernes interesser.
b. at virke for, at grundejernes berrettigede interesser repræsenteres og at udøve indflydelse ved valg til kommunale hverv, ved valg til nævn, domstol, kredit- eller hypotekforeninger, brandforsikringsselskaber og andre institutioner, der særlig berører grundejerstanden.
c. at yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelse af deres rettigheder og berettigede interesser, såvel juridiske, som tekniske.
d. at tilbyde medlemmerne administrative tjenesteydelser mod betaling.

Foreningen er tilsluttet Danske Udlejere.
Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

§2 Medlemmerne

Enhver, der er ejer eller besidder af en i Vejle kommune eller omegnskommune beliggende
ejendom, kan optages som medlem.
Indmeldelse sker til bestyrelsen eller til foreningens kontor, og bestyrelsen afgør, hvorvidt den pågældende skal optages som medlem. Såfremt optagelse nægtes, stiller bestyrelsen spørgsmålet til forhandling og afstemning på den førstkommende generalforsamling.
Nye medlemmer betaler ved optagelsen kontingent for det år, hvori optagelsen sker.

§3 Kontingent og takster

Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Takster for udførte arbejdsopgaver fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves helårligt eller halvårligt efter bestyrelsens bestemmelse, og forfalder til betaling den 1. marts for helårlige betalinger og 1. marts og 1. september for halvårlige betalinger.

§4 Udmelding mv

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel , og kontingentet skal betales for det år, hvori udmeldelse sker.
Medlemsretten bortfalder ved et medlems død, og når et medlem ophører med at være ejer eller besidder af fast ejendom, dog således at pligten til at betale kontingent først bortfalder med udgangen af kalenderåret.
Et medlem der er i restance med kontingent for et år, skal slettes af foreningen. Et medlem der er slettet på grund af restance, kan ikke optages på ny, før det har berigtiget sin gæld til foreningen.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, når den pågældende efter bestyrelsens skøn modar-
bejder eller på anden måde skader foreningens interesser. Sådan udelukkelse kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen og ved beslutning på en generalforsamling med dette som et særskilt punkt på dagsordenen. Beslutning om udelukkelse kræver at to trediedele
af de afgivne stemmer, er for udelukkelse.

Et udelukket medlem kan påny optages i foreningen i overensstemmelse med de i §2 inde-
holdte bestemmelser.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. marts til 31. marts, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i det mest udbredte dagblad samt ved brev til hvert enkelt medlem af foreningen på indkaldelsestidspunktet. Indkaldelse ved fremsendelse af e-mail sidestilles med brev, når medlemmet har givet tilsagn om at modtage indkaldelser og andre foreningsmeddelelser på mail. Disse medlemmer er derfor forpligtet til at holde foreningen orienteret om gyldig mailadresse, hvortil meddelelser til enhver tid kan sendes.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer, der i mindst 1 år har været medlemmer af foreningen, til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring derom. Denne begæring skal tillige indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag, der ønskes sat under afstemning.
Sager eller forslag, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftlig motiveret være tilstillet formanden senest den 15. januar.

§7 Indkaldelse

Indkaldelsen ved brev skal ledsages af en dagsorden jævnfør § 8 samt kopi af indkomne forslag. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde og med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
Indgivne forslag samt regnskaber, der skal forelægges generalforsamlingen, skal henligge på foreningens kontor til eftersyn mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
8. Valg af revisorer samt suppleanter for disse.
9. Eventuelt.

§9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
Afstemningen foretages ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder anledning til at kræve skriftlig afstemning, eller en sådan forlanges af et eller flere af de fremmødte medlemmer.

§10 Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan kun udøves personligt. Medlemmer der er i restance har ingen stemmeret.
Stemmekort udleveres mod forevisning af gyldig kvittering for kontingent.

§11 Afstemningen

På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflertal med mindre andre bestemmelser i vedtægterne foreskriver andet.
Til forandringer af vedtægterne eller tilføjelser til disse samt til beslutning om opløsning af foreningen udkræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer.
Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
Forandringer af vedtægterne eller tilføjelser til disse samt beslutning om opløsning af foreningen kan dog også ske ved urafstemning, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt af bestyrelsen, eller såfremt det forlanges af mindst 10 pct. af samtlige medlemmer.
Til vedtagelse kræves, at mindst to trediedele af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.
Urafstemningen tilrettelægges og gennemføres af bestyrelsen, der ligeledes træffer bestemmelse om, på hvilken måde medlemmerne vil være at underrette om resultatet. Er der indkaldt til generalforsamling med et sådant punkt på dagsordenen, skal sagen dog færdigbehandles efter reglerne i nærværende § 10 stk. 2, og kan indenfor et år, efter at endelig beslutning er truffet, ikke rejses på ny uden bestyrelsens godkendelse.

§12 Referat

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§13 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer. Desuden vælges 1-2 suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for et tidsrum af 3 år, således at der hvert år afgår 2, 2 henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen. (Genvalg kan finde sted).
Suppleanterne vælges for et tidsrum af 2 år, således at der hvert år afgår 1 suppleant.
(Genvalg kan finde sted).

§14 Konstituering

Bestyrelsen vælger af sin midte med simpel stemmeflerhed en formand og en næstformand, en kasserer hvis funktioner fastsættes af bestyrelsen, samt en sekretær. Valgene gælder for et år regnet fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§15 Ledelsesforhold

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller i hans fravær næstformanden finder det fornødent, eller 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
På bestyrelsesmøderne fører formanden og i hans fravær næstformanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. For at beslutninger skal have gyldighed, må i det mindste 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet.
Fra bestyrelsesmøderne udarbejdes et referat, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen må godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ansætte eller udpege en forretningsfører, og den er berettiget til derudover at benytte lønnet assistance, at leje fornødent lokale osv.

§16 Afgivelse af fuldmagt

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele bank og postfuldmagt til kassereren eller forretningsføreren.
Køb og salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske i henhold til beslutning på en generalforsamling.

§17 Regnskab og revision

Foreningens kapitalformue bortset fra en mindre kontantbeholdning skal, medmindre der på en generalforsamling træffes anden bestemmelse, anbringes i pengeinstitut eller obligationer, der noteres på Københavns Fondsbørs. Disse obligationer skal noteres på foreningens navn.

§18 Bogholderi

Over foreningens formue samt dens indtægter og udgifter skal der føres et nøjagtigt bogholderi med kasseregnskab. De nærmere bestemmelser gives af bestyrelsen.

§19 Revisor

Til at revidere foreningens regnskaber vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer 2 revisorer, eller efter generalforsamlingens beslutning en ekstern revisor, der skal være enten registreret eller statsautoriseret revisor. Desuden vælges 1 eller 2 suppleanter for de revisorer der vælges blandt medlemmerne Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.

§20 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Inden 20. januar hvert år afleveres regnskabet til bestyrelsens formand, som fremsender det til revisor. Til at revidere regnskabet indrømmes der revisor en frist af 14 dage, inden hvilken frists udløb det skal være tilbagesendt til bestyrelsens formand, ledsaget af eventuelle udsættelser og bemærkninger, som skal besvares inden 8 dage. Derefter forelægges regnskabet for bestyrelsen til endelig vedtagelse så betids, at det med bestyrelsens og revisors påtegning kan henligge på foreningens kontor mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling, jfr.§ 7.

§21 Almindelige bestemmelser

Når bestyrelsen finder anledning dertil, vil der blive afholdt møder, sammenkomster. kurser og foredrag i foreningen, hvortil indbydes gennem byens dagblade.

§22 Administrationen

Der kan opretholdes et kontor til varetagelse af det daglige arbejde og til opretholdelse af den daglige forbindelse med foreningens medlemmer og andre. Regulativet for dette kontor udarbejdes af bestyrelsen.

§23 Opløsning

I tilfælde af opløsning skal foreningens formue overgå til et legat under bestyrelse af Vejle kommune, og dets indtægter skal anvendes til støtte for grundejere indenfor Vejle kommune eller deres efterladte.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 1890 og senere ændret på generalfor
samlinger den 26. februar 1904, den 12. maj 1925, den 1. oktober 1935, den 25. marts 1941, den 21. marts 1968, den 29. maj 2000 og den 25. april 2013.